आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना

केंद्रीय कर्मचा-यांच्या  वेतन श्रेणी  इतर सम्बन्धित बाबींचा अभ्यास करून केंद्र शासनास शिफारशी करण्यासाठी केंद्र शासनाने सातवा वेतन आयोग स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुका लवकरच केल्या जातील. सदर आयोगाने केलेल्या शिफारशी १-१-२०१६ पासून अमलात येतील. याचा लाभ सुमारे ८० लाख केंद्र शासनाचे  कर्मचारी  व निवृत्तीवेतन धारकांना होईल. 

शासकीय कर्मचा-यांच्या वाहन भत्त्याच्या दरात सुधारणा

राज्य शासकीय  कर्मचा-यांच्या वाहन भत्त्याचा दरात शासनाने नुकतीच वाढ केली आहे, वित्त विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय दि. २३-९ -२०१३ रोजी  काढला आहे.  सदर  शासन निर्णय या ब्लॉग वर  "नुकतीच निर्गमित केलेली  परिपत्रके  व शासन निर्णय " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १२० वर उपलब्ध आहे. तो जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.

ऑगष्ट २०१३ मध्ये शासनाने निर्गमित केले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

ऑगष्ट  २०१३ मध्ये शासनाने निर्गमित केले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉगवर ," नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आले  आहेत. संबंधीताना ते  जरूर तर डाउनलोड करुन घेता येतील. 

१) आदिवासी सेवक पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीस विश्रामगृहात आरक्षण , सार्वजनिक बांधकाम विभाग संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.१०५/ दिनांक ७-८-२०१३


२) जून व जुलै २०१३ मधील अतिवृष्टी- आपद्ग्रस्ताना आर्थिक मदत , महसूल व वन विभाग सीएलएस २०१३/५२१/ प्र.क्र.२५५/म-३ दि.१२-८-२०१३ 


३) ई ऑफस प्रणालीची अंमलबजावणी ,साप्रवि-मातंस ५७/१ दि. २०-८-२०१३ 


४) मागासवर्गाचा अनुशेष भरण्याकरिता मुदतवाढ ,सामान्य प्रशासन विभाग, बीसीसी २०११/प्र.क्र.८६/२०११ /१६-ब दि.२१-८-२०१३ 


५) दोन किंवा अधिक पदावरील नियुक्तीच्या कालावधीतील अतिरिक्त /विशेष वेतन - सुधारणा , वित्त विभाग वेतन-१३११/प्र.क्र. १७/सेवा-३ दि.२८-८-२०१३