आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

ऑगष्ट २०१३ मध्ये शासनाने निर्गमित केले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

ऑगष्ट  २०१३ मध्ये शासनाने निर्गमित केले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉगवर ," नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आले  आहेत. संबंधीताना ते  जरूर तर डाउनलोड करुन घेता येतील. 

१) आदिवासी सेवक पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीस विश्रामगृहात आरक्षण , सार्वजनिक बांधकाम विभाग संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.१०५/ दिनांक ७-८-२०१३


२) जून व जुलै २०१३ मधील अतिवृष्टी- आपद्ग्रस्ताना आर्थिक मदत , महसूल व वन विभाग सीएलएस २०१३/५२१/ प्र.क्र.२५५/म-३ दि.१२-८-२०१३ 


३) ई ऑफस प्रणालीची अंमलबजावणी ,साप्रवि-मातंस ५७/१ दि. २०-८-२०१३ 


४) मागासवर्गाचा अनुशेष भरण्याकरिता मुदतवाढ ,सामान्य प्रशासन विभाग, बीसीसी २०११/प्र.क्र.८६/२०११ /१६-ब दि.२१-८-२०१३ 


५) दोन किंवा अधिक पदावरील नियुक्तीच्या कालावधीतील अतिरिक्त /विशेष वेतन - सुधारणा , वित्त विभाग वेतन-१३११/प्र.क्र. १७/सेवा-३ दि.२८-८-२०१३

No comments:

Post a Comment