आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

आवाहन

विभागीय चौकशी या विषयावरील ब्लॉग पाहून अनेक जण विभागीय चौकशी , निवृत्ती वेतन , वेतन निश्चिती वगैरे सेवाविषयक बाबीबाबत मोफत सल्ला घेण्यासाठी श्रीमती कांचन थोरात  यांचेशी संपर्क साधून मुलाखतीची तारीख व वेळ ठरवून घेतात. परंतु काही अभ्यागत  ठरवून दिलेल्या तारखेला उपस्थित राहत  नाहीत असे आढळून आले आहे.  दूरध्वनी वरून  मुलाखतीची तारीख व वेळ ठरवून घेतलेल्या अभ्यागतांना अशी  विनंती आहे की ज्यावेळी त्यांना काही  कारणावरून  मुलाखतीच्या तारखेला  यशदा मध्ये येणे शक्य होत नसेल तर त्यांनी तशी कल्पना  श्रीमती कांचन थोरात यांना दूरध्वनी वरून  न चुकता द्यावी ही विनंती .

No comments:

Post a Comment