आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

सहकारी संस्थेची थकबाकी निवृत्ती वेतनातून वसूल करता येते काय ?

एका निवृत्ती वेतन धारका कडे सहकारी संस्थेची बाकी असल्याने एका शासकीय कार्यालयाने निवृत्ती वेतन धारकाचा पेन्शन बँक अकौंट गोठीत ( freeze) केला. असे करणे हे कायदेशीर आहे काय अशी विचारणा करण्यात आली होती. या प्रश्नाचे उत्तर खालील प्रमाणे आहे , 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन ) नियम १९८२ मधील तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचा-याकडे निवृत्तीच्या तारखेस असलेली  शासकीय थकबाकी त्याला देय असलेल्या सेवा उपदानाच्या रकमेतून वळती करता येते.सहकारी संस्थेची थकबाकी ही शासकीय थकबाकी नसल्याने ती निवृत्ती वेतन अथवा सेवा उपदानातून वसूल अथवा वळती करता येत नाही. त्यामुळे सदर वसुली व्हावी या उद्देशाने निवृत्ती वेतन धारकाचा बँक अकौंट गोठीत ( freeze) केण्याची केलेली कार्यवाही अवैध आहे.

शासकीय कर्मचा-याला दिली जाणारे वेतन त्याचा व त्याच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी असते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार वि विंग कमांडर आर.आर.हिंगोरानी (१९८७) १ एससीसी ५५१ , या प्रकरणात दिलेल्या निकालपत्रात हे स्पष्ट केले  आहे की कोणत्याही न्यायालयाच्या प्रक्रियेने निवृत्ती वेतनावर जप्ती ( Attachment , seizure etc.) आणता येणार नाही. सदर  निकालपत्र या ब्लॉग वर " विभागीय चौकशी -न्यायालयीन निर्णय , - महत्वाचे न्यायालयीन  निर्णय या शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे.संबंधिताना ते डाउनलोड करून घेता येईल.

No comments:

Post a Comment