आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

बडतर्फ कर्मचारी व दुसरे शिस्तभंगविषयक प्रकरण

शासकीय कर्मचारी बडतर्फ झाल्यावर त्याचेविरुध्द चालू असलेल्या शिस्तभंगविषयक प्रकरणात पुढील कार्यवाही करता येते किंवा नाही या प्रश्नाचे उत्त्तर सर्वोच्च न्यायालयाने " महाराष्ट्र राज्य विरुध्द विजय कुमार अग्रवाल ( निवृत्त भाप्रसे अधिकारी ) या प्रकरणातील 
दि. २९-१-२०१४ रोजी दिलेल्या निकालपत्रात दिले आहे.श्री. अग्रवाल यांचे विरुध्द जबर शिक्षा देण्यासाठी तीन शिस्तभंगविषयक प्रकरणे सुरु करण्यात आली होती. एका प्रकरणात त्यांना बडतर्फीची शिक्षा देण्यात आली.(त्या शिक्षेस त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण याचेकडे अर्ज करून आव्हान दिले आहे.) ते  बडतर्फ झाले असल्याने , त्यांचे  विरुध्द दुस-या शिस्त भंग विषयक प्रकरणात पुढील कार्यवाही करता येणार नाही असा उच्च न्यायालयाने निकाल दिला .त्या निकालाविरुध्द शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने  आपल्या निकालपत्रात हे स्पष्ट केले की, कर्मचारी बडतर्फ झाल्याने मालक-नोकर हे संबंध संपुष्टात येतात; त्यामुळे बडतर्फ झालेल्या कर्मचा-याविरुध्द  दुस-या शिस्तभंग विषयक प्रकरणात कार्यवाही करता येणार नाही.मात्र कर्मचा-यास  दिलेली बडतर्फीची शिक्षा केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने किंवा उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यास मालक-नोकर हे नाते पुन: प्रस्थापित होइल   व त्यामुळे दुसरे  शिस्तभंग विषयक प्रकरण बंद न करता त्यातील कार्यवाही सध्या पुरती स्थगित ठेवावी.  मात्र प्रस्तुत  प्रकरणात दुस-या शिस्तभंग विषयक प्रकरणात ३० वर्षापूर्वी दोषारोप पत्र देले असल्याने त्या  प्रकरणात आता कारवाई करणे उचित होणार नाही.

सदर निकालपत्रावरून खाली नमूद केलेले तत्व लक्षात घेणे आवश्यक आहे ,:

" कर्मचारी बडतर्फ झाल्यास मालक -नोकर हे संबंध संपुष्टात येतात .त्यामुळे  बडतर्फ झालेल्या कर्मचा-याच्या विरुध्द दुस-या शिस्तभंग विषयक प्रकरणात कारवाई करता येत नाही. मात्र त्याला दिलेली  बडतर्फीची शिक्षा सक्षम अधिका-याने / न्यायाधिकरणाने /किंवा न्यायालयाने रद्द केल्यास . मालक- नोकर हे संबंध पुन: प्रस्थापित होतात .त्यामुळे अशा कर्मचा-याविरुध्द असलेल्या दुस-या शिस्तभंग विषयक प्रकरणात कारवाई करता येते.म्हणून बडतर्फ झालेल्या कर्माचा-या विरुध्द असलेल्या दुस-या शिस्तभंग विषयक प्रकरणातील कार्यवाही संपुष्टात न आणता ती स्थगित ठेवावी."  

सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील निकालपत्र या ब्लॉगवर , विभागीय चौकशी - न्यायालयन निर्णय ,महत्वाचे न्यायालीन निर्णय या शीर्षकाखालील यादीतील अनु क्रमांक २५ वर उपलब्ध आहे. जरूर तर ते डाउनलोड करून घेता येईल.

No comments:

Post a Comment