आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचा-यांना देय असलेल्या रजा प्रवास सवलती संदर्भातील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणेबाबत

राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचा-यांना देय असणा-या  स्वग्राम व  रजा प्रवास सवलत व महाराष्ट्र दर्शन  रजा प्रवास सवलत यासंदर्भातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव बरेच शासनाच्या विचारार्थ होता.यासंदर्भात शासनाने या संदर्भातील तरतुदीमध्ये महत्वाच्या सुधारणा केल्या असून  याबतीत्त वित्त विभागाने १०जुन २०१५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित  केला आहे.सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६१ वर उपलब्ध करून देनेत आलेले आहे. संबंधितांनी ते जरूर तर डाऊनलोड करून  घ्यावे.

No comments:

Post a Comment