आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

पत्रव्यवहारात कार्यालयाचा संपूर्ण पत्ता लिहिणे बाबत शासनाच्या नवीन सूचना

शासन पत्रव्यवहारात कार्यालयाचा  पत्ता लिहिणे बाबत शासनाने पूर्वीच्या सर्व सूचना रद्द करून नव्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २४-जून २०१५ रोजी निर्गमित केलेय परिपत्रकात नमूद केल्या आहेत.

 शासन पत्रव्यवहारात पत्ता लिहिताना  मंत्रालयीन विभागांनी विभागाच्या नावानंतर, मंत्रालय(मुख्य इमारत) / मंत्रालय (विस्तार), संबंधित कार्यासनाचे दालन क्रमांक, मजला क्रमांक, मादाम कामा मार्ग . हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032 असे स्पष्टपणे नमूद करावे व  त्यानंतर संबंधित कार्यासनाशी संबंधित दूरध्वनी क्रमांक, फॅक्स क्रमांक तसेच ई-मेल आय.डी. देखील नमूद करावा असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील  सर्व क्षेत्रीय /विभागीय /जिल्हा/तालुका /गांव पातळीवरील सर्व कार्यालयांनी देखील कार्यालयाच्या नावानंतर  शासकीय पत्रव्यवहारात वरील प्रमाणे संबंधित कार्यासनाचे दालन क्रमांक ,संबंधित कार्यायासनाशी संबंधित दूरध्वनी क्रमांक, फॅक्स क्रमांक तसेच ई-मेल आय.डी. देखील नमूद करावा अशा सूचना देणेत आल्या आहेत.
वरील सूचनांची अंमल बजावणी करण्याची जबाबदारी साहजिकच कार्यालय प्रमुखाची आहे.कार्यालयीन प्रमुखाने पत्रावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी वरील खबरदारी घेतल्यास शासनाने काढलेल्या सूचनांची अंमल बाज्वणी करणे सहज शक्य आहे.
शासनाने काढलेले सदर परिपत्रक या ब्लॉगवर " निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६२ वर उपलब्ध आहे. ते जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.

No comments:

Post a Comment