आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

लैंगिक छळवाद - चौकशीची कार्यपध्दती

शासकीय कर्मचा-याविरुध्द लैंगिक छळवादाच्या अनेक वेळा तक्रारी येतात.अशा तक्रारींची चौकशी करण्याकरिता बहुतांशी कार्यालयात " तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.परंतु सदर समितीच्या सदस्यांना चौकशीची कार्यपध्दतीची नेमकी माहिती नसते. त्यामुळे चौकशीत अनेक त्रुटी राहतात व त्याचा फायदा अपचारी कर्मचा-यास मिळतो आणि चौकशी अहवालाच्या आधारे , कर्मचा-यास दिलेली शिक्षा अपिलीय अधिकारी किंवा न्यायाधीकरणा अथवा न्यायालयाकडून रद्द केली जाते.म्हणून केंद्र शासनाने लैंगिक छळवादा संदर्भात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करताना कोणती कार्यपध्दती अवलंबावी याबाबत सविस्तर सूचना काढल्या आहेत.राज्यशासनाच्या अधिका-यांना देखील त्या उपयुक्त ठरतील. म्हणून सदर सूचना या ब्लॉगवर  " महत्वाचे संदर्भ" या शीर्षकाखालील अनुक्रमांक १० वर उपलब्ध करून दिल्या आहेत.संबंधितांना जरूर तर त्या डाउनलोड करून घेता येतील.

No comments:

Post a Comment