आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

राजपत्रित अ व ब गटाच्या विभागीय चौकश्या कंत्राटी तत्त्वावरील सेवानिवृत्त चौकशी अधिका-यांकडे सोपविण्याबाबत

राजपत्रित गट या व ब च्या अधिका-याविरुध्द्च्या विभागीय चौकश्या प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिका-या बरोबर कंत्राटी तत्त्वावरील सेवानिवृत्त चौकशी अधिका-याकडे सोपविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. याबाबतचा दि. २१ मे  २०१८ चा शासन निर्णय सदर ब्लॉगवरील " नुकतेच व महत्वाचे या शिर्षकाखालील महत्वाचे  शासन निर्णय व परिपत्रके"  मधील यादीत अनुक्रमांक ३७ वर उपलब्ध करून देणेत आला आहे. तो संबंधितांना डाऊनलोड करून घेता येईल.