आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

सरकारी कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात १ में २०११ पासून ६ टक्के वाढ

महाराष्ट्र शासनाने राज्य सरकारी कर्मचा-याना देण्यात  येणा-या
महागाई भत्त्याच्या   दरात दिनांक १ में २०११ पासून ६ टक्के  वाढ केली आहे
आता कर्मचा-याना ४५ टक्के ऐवजी  ५१ टक्के  दराने महगाई भत्ता मिळणार आहे.
सदर रक्कम रोखी स्वरूपात   मिळणार आहे.