आजचा सुविचार १९ २०१९

आयुष्य म्हणजे तुमच्यासोबत जे घडते ते १०% आणि उरलेले ९०% त्यावर तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता ते.

पुरवणी दोषारोप पत्र

अकोल्याचे श्री जैन  यांनी मला मेल पाठवून खालील
 प्रश्न विचारला आहे.
प्रश्न :  अपचारी कर्मचा-याला दोषारोप पत्र बजावले आहे.
       आता त्यात नवीन दोषारोप  टाकता येतील काय?
       वरील प्रश्नाचे उत्तर खालीलप्रमाणे आहे.
 
उत्तर: पूर्वीच्या दोषारोपपत्रात नवीन दोषारोप न टाकता
      पुरवणी दोषारोप पत्र तयार करावे,त्याबरोबर विवरणपत्र     
      (statement of allegations )जरूर जोडावे.तसेच नवीन
     दोषारोप सिद्ध करण्यासाठी नवीन कागदपत्रे व नवीन
    साक्षीदार
  असतील तर त्यांची यादी देखील जोडावी.
    नवीन कागदपत्रे व  नवीन साक्षीदार नसतील ,तर
    अपचारी कर्मचा-यास ज्या
पत्रासोबत(मेमोसोबत )
    पुरवणी दोषारोपत्र पाठविले जाईल,  त्या पत्रात ही
    बाब नमूद करावी  व पुरवणी दोषारोपपत्रात नमूद

    केलेले  दोषारोप ,मूळ दोषारोपपत्रासोबत  दिलेल्या
   कागदपत्रांच्या व साक्षीदारांच्या यादीत नमूद केलेल्या
   कागद पत्रांच्या व साक्षीदारांच्या साहय्याने सिद्ध केले
  जातील हे  देखील स्पष्ट करावे.
  वरील उत्तर श्री. जैन यांना कळविण्यात आले आहे.

सादरकर्त्या अधिका-याची अनुपस्थिती - चौकशीचे कामकाज ?

माजी तहसीलदार श्री. रानडे यांचा दुसरा प्रश्न होता,
सादरकर्ता अधिकारी  चौकशीचे वेळी  गैरहजर राहिला 

तर चौकशीचे  कामकाज चालू ठेवता येते कां ?
सदर प्रश्नाचे उत्तर खालील प्रमाणे आहे.

सादरकर्ता अधिकारी नेमण्याचे  किंवा न नेमण्याचे 

स्वातंत्र्य शिस्तभंगविषयक  प्राधिकरणास  असते.
मात्र अशी नेमणूक केल्यास  चौकशीचे वेळी हजर राहून
शिस्तभंगविषयक  प्राधिकरणाची बाजू समर्थपणे 

मांडणे हे सादरकर्त्या अधिका-याचे  कर्तव्य असते.
त्यामुळे सादरकर्ता अधिकारी चौकशीचे वेळी गैरहजर
राहिला तर ती गैरशिस्त म्हणून त्याचेविरूद्ध शिस्तभंग
कारवाई करता येईल.
सादरकर्ता अधिकारी गैरहजर राहिल्यास, सदर बाब लेखी

पत्राने  शिस्तभंगविषयक   प्राधिकरणाच्या नजरेस आणावी
व पुढील तारखेस सादरकर्ता अधिकारी गैरहजर राहिल्यास
त्याच्या गैरहजेरीत चौकशीचे कामकाज पूर्ण करण्यात येईल 
हे स्पष्ट करावे.त्यानंतर देखील सादरकर्ता अधिकारी गैरहजर
राहिल्यास चौकशीचे काम चालू करून  ते पूर्ण करण्यात यावे.
अशावेळी चौकशी अधिका-याने शिस्तभंगविषयक  
प्राधिकरणातर्फे उपस्थित असलेल्या साक्षीदारांची तपासणी
करावी व त्यांची साक्ष नोंदवून घ्यावी.  प्रत्येक साक्षीदाराची
तपासणी झाल्यावर त्याची उलटतपासणी करण्याची संधी
अपचारी  कर्मचा-यास / बचाव सहाय्यकास द्यावी. 

त्यानंतर अपचारी  कर्मचा-यातर्फे  उपस्थित असलेल्या
  साक्षीदारांची सरतपासणी अपचारी कर्मचारी अथवा 
बचाव सहाय्यक  करेल. प्रकरणातील वस्तुस्थिती जाणून
घेण्यासाठी चौकशी अधिका-याने संबंधित  साक्षीदारास
प्रश्न विचारावेत. त्यानंतर म.न.से. (शिस्त व अपील )

नियम १९७९ मधील तरतुदीप्रमाणे चौकशी पूर्ण करावी.

 सादरकर्ता अधिका-याच्या अनुपस्थित 
केलेली चौकशी  कायद्याने गैर ठरत नाही.

क्षमस्व


दोन दिवस ब्लॉगर ही वेब साईट बंद असल्याने मी रोज सुविचार लहू शकलो  नाही त्याबद्दल क्षमस्व

सादरकर्ता अधिकारी साक्षीदार असू शकतो का ?

श्री. रानडे माजी तहसीलदार, रा.पनवेल, हे चौकशी अधिकारी म्हणून काम करतात.त्यांनी मला दूरध्वनी करून दोन प्रश्न विचारले आहेत. त्यातील एक प्रश्न असा आहे;

सादर अधिकारी साक्षीदार असू शकतो का ? य प्रश्नाचे उत्तर खालील प्रमाणे आहे.

होय. सादरकर्त्या अधिका-याने साक्षीदार म्हणून साक्ष दिली या कारणावरून चौकशी रद्दबातल होत नाही.मात्र अशा वेळी सादरकर्त्या अधिका-याची उलटतपासणी करण्याची संधी अपचारी कर्मचा-यास देणे आवश्यक आहे.

श्री. रानडे यांनी विचारलेल्या दुस-या प्रश्नाचे उत्तर २-३ दिवसांनी देईन.
विभगीय चौकशीसंदर्भात काही शंका अथवा प्रश्न असतील ते मला shridharji@hotmail.com या पत्त्यावर पाठवावेत.प्रश्नांची उत्तरे या ब्लॉगवर दिली जातील.

निवृत्तीवेतन /कुटुंब निवृत्ती वेतनावरील महागाई वाढ दि. १ मे २०११ पासून ५१%

राज्य शासकीय निवृतीवेतनधारक व कुटुंब वेतन धारकांना
 दि. १ मे पासून त्यांना मिळणा-या  निवृत्ती वेतनावर ५१ टक्के
महागाई भत्ता मिळणार आहे. यासाठी वित्त विभागाचा
 दि. २ मे २०११ चा शासन निर्णय पहावा .