आजचा सुविचार १२ जून २०१८

फुले नित्य फुलतात.ज्योती अखंड उजळतात.आयुष्यात चांगले माणसे नकळत मिळतात. तोडणं हा क्षणाचा खेळ असतो. पण जोडणे हा संपूर्ण आयुष्याचा मेळ असतो.

ओक्टोबर 2012 मध्ये निर्गमित केलेले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

 ओक्टोबर 2012 मध्ये शासनाने निर्गमित केलेले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके , " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय" या शिषखालील तक्त्यामध्ये अनुक्रमांक 60 ते 65 वर उपलध आहेत. संबंधितांनी ती जरूर तर ती डाऊनलोड करून घ्यावीत.

1) तुरूंगातील  बंद्याना अभिचन रजा मंजूर करणे बाबत -गॄहविभाग परिपत्रक दि. 8-10-2012

2) नगरपरिषदा अधिनियम 1965-  नगर्विकास विभागअध्यादेश क्र.-10, दि. 8-10-2012

3)  आर्थिक व सांख्यिक सेवा संवर्ग निर्माण करणे, नियोजन विभाग शाऩि. दि. 11-10-2012

4) Establishment of On-line library, G.A.D. Circular no. CSO-2012/50/O-1 dt.11-10-2012

5) म्रुत्यूपूर्व जबानी- विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना न बोलावणे बाबत, गॄह विभाग परिपत्रक दि.11-10-2012

6) राज्यात टंचाई परिस्थिती जाहीर करणे, 2012-2013, म.व वन विभाग शा,नि.दि. 25-10-2012

No comments:

Post a Comment