आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

सादरकर्त्या अधिका-याची अनुपस्थिती - चौकशीचे कामकाज ?

माजी तहसीलदार श्री. रानडे यांचा दुसरा प्रश्न होता,
सादरकर्ता अधिकारी  चौकशीचे वेळी  गैरहजर राहिला 

तर चौकशीचे  कामकाज चालू ठेवता येते कां ?
सदर प्रश्नाचे उत्तर खालील प्रमाणे आहे.

सादरकर्ता अधिकारी नेमण्याचे  किंवा न नेमण्याचे 

स्वातंत्र्य शिस्तभंगविषयक  प्राधिकरणास  असते.
मात्र अशी नेमणूक केल्यास  चौकशीचे वेळी हजर राहून
शिस्तभंगविषयक  प्राधिकरणाची बाजू समर्थपणे 

मांडणे हे सादरकर्त्या अधिका-याचे  कर्तव्य असते.
त्यामुळे सादरकर्ता अधिकारी चौकशीचे वेळी गैरहजर
राहिला तर ती गैरशिस्त म्हणून त्याचेविरूद्ध शिस्तभंग
कारवाई करता येईल.
सादरकर्ता अधिकारी गैरहजर राहिल्यास, सदर बाब लेखी

पत्राने  शिस्तभंगविषयक   प्राधिकरणाच्या नजरेस आणावी
व पुढील तारखेस सादरकर्ता अधिकारी गैरहजर राहिल्यास
त्याच्या गैरहजेरीत चौकशीचे कामकाज पूर्ण करण्यात येईल 
हे स्पष्ट करावे.त्यानंतर देखील सादरकर्ता अधिकारी गैरहजर
राहिल्यास चौकशीचे काम चालू करून  ते पूर्ण करण्यात यावे.
अशावेळी चौकशी अधिका-याने शिस्तभंगविषयक  
प्राधिकरणातर्फे उपस्थित असलेल्या साक्षीदारांची तपासणी
करावी व त्यांची साक्ष नोंदवून घ्यावी.  प्रत्येक साक्षीदाराची
तपासणी झाल्यावर त्याची उलटतपासणी करण्याची संधी
अपचारी  कर्मचा-यास / बचाव सहाय्यकास द्यावी. 

त्यानंतर अपचारी  कर्मचा-यातर्फे  उपस्थित असलेल्या
  साक्षीदारांची सरतपासणी अपचारी कर्मचारी अथवा 
बचाव सहाय्यक  करेल. प्रकरणातील वस्तुस्थिती जाणून
घेण्यासाठी चौकशी अधिका-याने संबंधित  साक्षीदारास
प्रश्न विचारावेत. त्यानंतर म.न.से. (शिस्त व अपील )

नियम १९७९ मधील तरतुदीप्रमाणे चौकशी पूर्ण करावी.

 सादरकर्ता अधिका-याच्या अनुपस्थित 
केलेली चौकशी  कायद्याने गैर ठरत नाही.

No comments:

Post a Comment