आजचा सुविचार २९ जून २०२०

भावनेच्या ओलाव्यात असतो.कुठलंच नातं ठरवून जोडता येत नाही आपोआप जोडलं जातं . खरी आपुलकी, माया हि दुर्मिळ असते. हे लाभतं त्यालाच त्यातला खरा आनंद मिळवता येतो.

गोपनीय अहवाल- प्रतिवेदन व पुनर्विलोकनासाठीची कालमर्यादा-वेतनवाढ रोखण्यास स्थगिती

अधिका-यांचे व कर्मचा-यांचे गोपनीय अहवाल वेळेवर लिहिले जावेत व त्यांचे पुनर्विलोकन वेळेवर  व्हावे यासाठी शासनाने दिनांक 17-12-2011 च्या शासन निर्णयाद्वारे सविस्तर सूचना दिल्या आहेत.प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन वेळेवर व्हावे म्हणून राज्यात विभागीय/ जिल्हा/तालुका स्तरावार कॅम्प्स देखील आयोजित करावे अशा सूचना सदर शासन निर्णयाद्वारे दिल्या गेल्या आहेत. जे प्रतिवेदन अधिकारी व पुनर्विलोकन अधिकारी समय मर्यादेत प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन समय मर्यादेत करणार नाहीत अशा अधिका-यांची 1 जुलैला देय असणारी वेतन वाढ रोखण्याच्या सूचनादेखील शासनाने  दि. 17-12-2011 च्या शासन निर्णयाद्वारे व दिनांक 19-5-2012 च्या पत्राद्वारे दिल्या आहेत.
 दिनांक 21 जुन रोजी मंत्रालयात लागलेल्या आगीत काही विभागांतील  सेवाभिलेख व गोपनीय अहवालांच्या नस्त्या नष्ट झाल्याच्या पार्श्वभूमिवर शासनाने दिनांक 17-07-2012 च्या शासन निर्णयाने  वेतन वाढ रोखण्याच्या निर्णयाला    2011-2012 या प्रतिवेदन वर्षासाठी स्थगिती दिली आहे.

दि. 17-12-2011  व 17-07-2012 चा शासन निर्णय या ब्लॉग वर " नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय ' या शिर्षकाखालीक पत्रकातील अनुक्रमे अनुक्रमांक 35 व 36 वर  उपलब्ध आहे. संबंधितांनी तो जरूर तर तो डाऊनलोड करून घ्यावा.

No comments:

Post a Comment